REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GŁÓWNĄ IMPREZY POD NAZWĄ

ZOSTAŃ KIEROWCĄ RAJDOWYM 

ORGANIZOWANEJ W DNIACH 6-8 LIPCA 2023 ROKU W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem Konkursu jest FI JET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Książęca 18, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624029, NIP 5472161925, REGON 364751572, zwane dalej GTW (GT Workshop)
 2.  Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kart konkursowych.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

             czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela           

             ustawowego lub opiekuna prawnego,

 1. ma ukończone 18 lat,
 2. nie jest pracownikiem Fi JET sp. z o.o., 
 3. nie jest współorganizatorem Valvoline Rajdu Małopolski,
 4. nie jest członkiem rodziny pracownika  Fi JET sp. z o.o.,
 5. nie jest członkiem rodziny współorganizatorów konkursu.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących wymagań:

 1. osoba biorąca udział w Konkursie musi dokonać zakupu na wyznaczonych stoiskach na łączną kwotę minimum 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
 2. prawidłowo wypełnić kartę konkursową swoimi danymi, 
 3. udzielenie w formie pisemnej prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone na karcie konkursowej,
 4. uzupełnienie jak największą liczbą pieczątek miejsc do tego przygotowanych na karcie konkursowej (decyduje ilość zdobytych pieczątek). Pieczątki znajdują się u obsługi miejsc wyznaczonych przez Organizatora
 5. przekazanie wypełnionej i podpisanej karty konkursowej Organizatorowi w dniach 7-8  lipca 2023 roku w godzinach od 14.00 do 18.00 przy wykorzystaniu jednej z poniższych form kontaktu:

– osobiście w biurze Organizatora (namiot GT Workshop),

– do opisanej logo GT Workshop urny  na wyznaczonym stoisku OREW Juszczyn,

Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przekazać tylko jedną kartę konkursową. Ważna karta zawiera dane Uczestnika oraz podpis przewodniczącego Komisji Konkursowej.

IV.

NAGRODA

 1. Nagrodą w Konkursie jest: 
  Uczestnictwo w wydarzeniu „GT Rally School” organizowanym przez Automobilklub Ziemi Tyskiej oraz GT Workshop. Nagroda ufundowana jest przez GT Workshop.
 1. Zdobywca nagrody głównej w Konkursie zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów prawidłowe odpowiedzi oraz najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie pytań konkursowych.
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o tym fakcie osobiście 8. lipca 2023 roku ze sceny głównej w trakcie ceremonii rozdania nagród Valvoline Rajdu Małopolski.
 4. Warunkiem odbioru nagrody jest złożenie przez Zdobywcę Nagrody pisemnego oświadczenia o uczestnictwie w wydarzeniu „GT Rally School” i wyrażeniu zgody na sporządzenie materiału filmowego z wydarzenia i publikację wizerunku w mediach społecznościowych organizatora konkursu (GT Workshop) oraz organizatorów Valvoline Rajdu Małopolski i na wszelkich mediach publikujących informacje o konkursie.
 5. W sytuacji, kiedy Zwycięzca w Konkursie na nagrodę główną będzie  nieobecny w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez GTW na wręczenie nagrody, nagroda przechodzi  na rzecz Organizatora.
 6. Nagroda w konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zdobywcy.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

VI. REKLAMACJE 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie formie pisemnej w biurze Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. www.rajdmalopolski.pl. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.