I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, profilu Rajd Małopolski  jest firma Gabriel Borowy GB promotion, z siedzibą przy Piasta 10, 34-220 Maków Podhalański, Polska, NIP: 5521687261,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Organizator”).
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest firma Gabriel Borowy GB promotion, z siedzibą przy Piasta 10, 34-220 Maków Podhalański, Polska, NIP: 5521687261,wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (dalej „Organizator”).
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem: https://www.facebook.com/rajdmalopolski
 7. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
 8. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.
 10. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.   

II. Uczestnik Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie stanowi jednocześnie oświadczenie potwierdzające, że Uczestnik:
  a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  d) poprzez udział w Konkursie akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na publikację przesłanej pracy oraz przekazanych wraz ze zgłoszeniem do Konkursu imienia, nazwiska, wieku oraz Facebook ID  na profilu i innych materiałach informacyjnych związanych z prowadzonym Konkursem, oraz podczas zorganizowanej przez Organizatora wystawy;
  e) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook dostępnego pod adresem internetowym https://pl-pl.facebook.com/legal/terms;
  f) poprzez udział w Konkursie akceptuje Regulamin i wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  g) oświadcza, iż przesłana praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, a autor ma do niej pełnię praw.

3. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora i Fundatora, osoby wyznaczone przez Organizatora do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem i Fundatorem, jak również inne osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem i Fundatorem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

III. Miejsce i czas Konkursu

 1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook na profilu: Rajd Małopolski.
 2. Termin obowiązywania Konkursu został określony w niniejszym regulaminie. Swoje odpowiedzi na pytania konkursowe można zamieszczać w komentarzu pod postem konkursowym w okresie od 14.05.2024 od godziny opublikowania posta konkursowego, do 20.05.2024 do godziny 23:59.

IV. Zasady Konkursu

 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe („Zadanie konkursowe”).
 2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu na stronie na Facebooku Rajd Małopolski (@rajdmalopolski) komentarza, w którym Uczestnik wytypuje swoją wymarzoną piątkę kierowców, którzy mieliby stanąć na starcie Valvoline Rajdu Małopolski oraz odpowiednio uzasadni swój wybór.
 3. Kwalifikacji do nagród dokonuje Organizator spośród wszystkich zgłoszonych prac.
 4. Zwycięskie prace wraz z imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnie Facebook ID osób nagrodzonych zostaną opublikowane na portalu Facebook Organizatora, oraz mogą zostać upublicznione w innych materiałach informacyjnych, w szczególności na profilu Facebook Fundatora i w innych materiałach Fundatora, na co uczestnicy, wyrażają zgodę, akceptując Regulamin poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania pozostałych zgłoszonych do Konkursu prac w serwisie Facebook (wraz z imieniem i nazwiskiem oraz ewentualnie Facebook ID) na profilu Rajd Małopolski oraz w innych materiałach informacyjnych, na co uczestnicy, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę.
 6. Ogłoszenie oficjalne wyników Konkursu nastąpi maksymalnie do dnia 17.05.2024 na profilu Facebook Rajd Małopolski i/lub Organizatora oraz może zostać upublicznione poprzez inne kanały w materiałach informacyjnych Organizatora i Fundatora.
 7. Wyboru zwycięskich prac dokona specjalnie powołane przez Organizatora Jury w skład, którego wchodzić będą pracownicy zespołu Rajd Małopolski.
 8. Decyzje Organizatora określające zwycięzców Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Nie wyłącza to prawa do składania reklamacji, na zasadach określonych w pkt X.

V. Warunki uczestnictwa w Konkursie i odbioru nagród

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, zgłoszenie pracy konkursowej w terminie naboru prac i udostępnienie danych osobowych na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie na adres email wskazany w wiadomości prywatnej niezbędnych danych tj.:
  a) imię i nazwisko;
  b) numer telefonu;
  c) adres e-mail;
  d) adres korespondencyjny;
  e) oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Wysłanie nieprawidłowych lub niekompletnych danych powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 5. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną wysłane Uczestnikom do 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 6. Nagrody zostaną wysłane na adres korespondencyjny wskazany przez Uczestnika.
 7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne rzeczy.
 8. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 9.  O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 10.  Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przedłużenia bądź skrócenia czasu trwania Konkurs oraz jego odwołania bez podania przyczyn i ogłoszenia zwycięzców, przy czym zmiany Regulaminu oraz ewentualne odwołanie Konkursu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. Zmienione postanowienia obowiązują Uczestników od chwili ich opublikowania. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie konkursowym oraz w zakresie przyznawania nagród. Informacje o ew. zmianach będą publikowane poprzez profil Facebook Organizatora.

VI. Nagrody

 1. Przyznane zostanie pięć nagród w postaci paczki gadżetów Valvoline Rajdu Małopolski o łącznej wartości nie przekraczającej 100 złotych brutto (jedna paczka).

VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji, lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:
 4. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
 5. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 6. nie przestrzegają postanowień regulaminu Konkursu.

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są pobierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu i realizacji jego założeń, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, „RODO”) oraz zgodnie z innymi właściwymi przepisami prawa.
 2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest firma Gabriel Borowy GB promotion, z siedzibą przy Piasta 10, 34-220 Maków Podhalański, Polska, NIP: 5521687261.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu to: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, Facebook ID.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu oraz w związku z promocją działalności prowadzonej przez Organizatora i Fundatora, na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez podmioty realizujące Konkurs. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Uczestnik przyjmuje jednak do wiadomości, iż żądanie zaprzestania lub sprzeciw, lub cofnięcie zgody będzie oznaczać niemożność dalszego uczestnictwa w Konkursie bez otrzymania żadnego odszkodowania, lub rekompensaty z tego tytułu.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu lub rozpoznawania ewentualnych reklamacji z nim związanych, włączając w to ewentualną drogę sądową, jak również przez okres publikowania przez Organizatora prac konkursowych.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje niemożnością udziału w Konkursie.

IX. Prawa autorskie

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystywanie przesłanej pracy konkursowej, przez czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż 10 lat, na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową;
  b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
  c) wykorzystanie w całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu wprowadzenia Pracy konkursowej do obrotu, w sposób określony w pkt 2.;
  d) wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów Pracy konkursowej w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w pkt 2.;
  e) rozpowszechnianie i udostępnianie pracy konkursowej w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
 2. Organizator może udzielać innym podmiot sublicencji na wykorzystywanie przesłanej pracy konkursowej na zasadach i polach eksploatacji określonych w ust. 1, przy czym udzielenie sublicencji może nastąpić według wyboru Organizatora odpłatnie, lub nieodpłatnie.
 3. Każdy Uczestnik, przystępując do Konkursu zapewnia, że przesłane przez niego Prace konkursowe są wynikiem jego twórczości, co oznacza, że nie naruszają jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich. W przypadku, gdy Prace konkursowe przesłane do Organizatora przez Uczestnika Konkursu będą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich w rozumieniu przyjętym powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko Organizatorowi.
 4. Z chwilą wręczenia nagrody Organizator nabywa własność nagrodzonych prac konkursowych. Zwycięzca zobowiązany jest również nieodpłatnie przenieść na Organizatora autorskie prawa majątkowe do pracy konkursowej, na polach eksploatacji wskazanych w pkt IX.1.

X. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane za pomocą oficjalnego pisma na adres: Gabriel Borowy GB promotion, z siedzibą przy Piasta 10, 34-220 Maków Podhalański, Polska.
 2. Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również opis reklamowanego zdarzenia.
 3. Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail podany przy zgłoszeniu lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2024 roku od opublikowania posta konkursowego do odwołania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników w komentarzu pod postem konkursowym na profilu: Rajd Małopolski
   (https://www.facebook.com/rajdmalopolski)
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora bez podawania przyczyn w szczególności sytuacji takich jak konieczność zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Zmiany w Regulaminie nie pozbawiają Uczestników praw nabytych.
 5. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie na profilu Facebook: Rajd Małopolski.